Zápis ze shromáždění vlastníků ze dne 22.11.2022

18.12.2022

Společenství vlastníků, se sídlem Dvorská 1497/20, 678 01 Blansko, IČ 08789746, vedené u Krajského soudu v Brně v oddílu S, vložce číslo 13356

Zápis ze shromáždění vlastníků konané dne 22.11.2022 v 18:00 hod.

Předsedající Jolana Frausová provedla kontrolu usnášeníschopnosti shromáždění vlastníků-účast 25 vlastníků, 6 zastoupení na základě plné moci (dále jen PM) tj. účast 75,6%

  1. Zahájení shromáždění provedla p.Frausová a uvedla jednotlivé body programu.

  1. Volba orgánů- předsedající p. Frausová, zapisovatel p. Laníková, ověřovatel p. Kociánová. Shromáždění volbu odsouhlasilo všemi přítomnými, tj. 100%

  1. Paní Frausová seznámila shromáždění vlastníků s účetní uzávěrkou za rok 2021 a poté pokračovala Ing. Ivana Kremličková- člen kontrolní komise, která odsouhlasila veškeré údaje v účetní uzávěrce a dodá zprávu o kontrole údajů v účetní uzávěrce. Zůstatek fondu oprav dle rozboru hospodaření k datu 31.12.2020 po zpracování účetní uzávěrky činil 352 631,75 Kč. Zůstatek bankovního účtu k 31.12.2021 činil 871 718,93 Kč. Příjmy v rámci základních potřeb činily 484 752,- Kč zůstatek FO z roku 2020 činil 352631,75 Kč, Innogy 100,- Kč příjmy celkem činily 837 483,75 Kč a výdaje základní provozní činily 313 155,93 Kč rozdíl příjmů a výdajů činil 524 327,82 Kč. Předsedající p. Frausová upozornila na možnost nahlédnutí do rozboru hospodaření a v případě zájmu nakopíruje vlastníkům, kteří mají zájem o rozbor. Pan Liška se přihlásil o kopii rozboru hospodaření a projevil zájem rozepsat jednotlivé pojmy hospodaření- fond oprav. Předsedající seznámila vlastníky s uložením peněžních prostředků na spořící účet. Vlastníci souhlasili. Pan Hudec Zdeněk měl plnou moc za otce pana Josefa Hudce, požaduje vyvěsit Rozbor hospodaření k 31.12.2021 na webové stránky Společenství vlastníků. Předsedající upozornila na možnost náhledu vlastníků na webové stránky pod adresou Dvorska 20 Blansko. Shromáždění vlastníků odsouhlasilo hospodaření k 31.12.2021 všemi přítomnými ,tj. 100%.

  1. Paní Frausová navrhla projednání zřízení vodovodního ventilu a výlevky v sušárně domu za účelem úklidu v domě. Dle vlastníků je potřeba do příštího shromáždění vtastníků nechat zpracovat cenovou nabídku a náklady s tím spojené a přednést to na dalším shromáždění.

  1. Paní Frausová dále přednesla návrh některých vlastníků na úpravu vstupu a vestibulu domu. Paní Kociánová je se vzhledem vstupu i vestibulu spokojená ,není třeba dalších úprav. Jelikož již byla úprava vstupu a vestibulu domu nedávno provedena, neměl nikdo z přítomných vlastníků připomínky a tento návrh nebyl žádným vlastníkem odsouhlasen. Připomínka p.Kašparcové a p.Brucknerové, že odpadávají kachličky na chodbách , že si zajistí přilepení sami.

  1. Výnosy z pronájmu střechy budovy navrhla p.Frausová odvádět do fondu oprav jako mimořádný příspěvek vlastníků do fondu oprav. . Shromáždění vlastníků volbu odsouhlasilo všemi přítomnými, tj. 100%

  1. Odsouhlasení Odměny výboru SV na rok 2022 ve výši 40 000,-Kč.Paní Frausová vlastníky seznámila se jmenováním nového výboru vlastníků a to v zápise u Krajského soudu v Brně dne 1.4.2022. Předání dokladů od minulého výboru na základě předávajícího protokolu ze dne 4.4.2022 od p.Hudce a p.Miklíkové začal nový výbor vykonávat činnost. Shromáždění vlastníků odsouhlasilo s vyplacením odměn za rok 2022 výboru všemi přítomnými ,tj. 100%.

  1. Topení v kotelně bude mít na starost p.Kocián, bude proškolen a bude ho platit firma Innogy. Připomínky p.Lišky k topení a hlučnému provozu kotelny, prý mlátilo čerpadlo, tak se chtěl dostat do kotelny a ukázat p.Kociánovi jak se má topit. Byly proto vyměněny klíče od kotelny, z důvodu bezpečnosti a znemožnění přístupu cizím lidem. Nebylo známo kolik lidí a kdo všechno má klíče od kotelny.

  1. Diskuse- proběhla kontrola požární bezpečnosti na chodbách provedla p.Zouharová, zjištěny menší závady, ohledně květin, mohou způsobit požár. Nenechávat papírové a jiné odpady na chodbách. Návrh na úsporu tepla- pročištění trubek topení, nikdo nesouhlasil s uskutečněním. Klíče od sušárny p.Kociánová a p.Laníková navrhuje ponechat zavedený předchozí systém.

  1. Závěr shromáždění -předsedající poděkovala za pozornost, rady a připomínky.

Zapsala dne22.11.2022

Laníková