Pozvánka

06.05.2024

Společenství vlastníků Dvorská 20 Blansko, se sídlem Dvorská 1497/20, 67801 Blansko, IČ 08789746, vedené u krajského soudu v Brně v oddílu S, ve složce číslo 13356, svolává shromáždění vlastníků, které se bude konat dne 20.5.2024 v 18:00 hod. v sídle SVJ, tj. na adrese Dvorská 1497/20, 67801 Blansko ve schůzové místnosti  v přízemí domu.

S podklady vztahujícími  se ke všem bodům programu shromáždění se může každý člen SVJ seznámit v sídle SVJ, tj. na adrese Dvorská 1497/20, 67801 Blansko, a to po předchozí domluvě s předsedou nebo místopředsedou výboru , od dne následujícího po dni odeslání této pozvánky do dne předcházejícímu dni konání členské schůze.

Prezentace členů SVJ bude zahájena v 17:45 hod. v místě shromáždění. Člen SVJ  se zúčastní osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě plné moci. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat , zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více schůzích. Manželé v SJM a podílový spoluvlastníci předloží společného zástupce.

Program:

1. Zahájení

2. Volba orgánů- předsedající, zapisovatel, ověřovatel

3. Schválení účetní uzávěrky pro rok 2023

4. Projednat a schválit výměnu vchodových dveří

5. Projednat a schválit mandát na projektovou dokumentaci na rekonstrukci kotelny

 6. Projednat a schválit rekonstrukci kotelny

7. Diskuse, připomínky, návrhy a stížnosti

8. Závěr shromáždění

V Blansku dne 6.5.2024 předseda výboru J. Frausová