Pozvánka

28.08.2023

Společenství vlastníků Dvorská 20 Blansko, se sídlem Dvorská 1497/20, 67801 Blansko, IČ 08789746, vedené u krajského soudu v Brně v oddílu S , ve složce číslo 13356, svolává shromáždění vlastníků, které se bude konat dne 13.9.2023 v 18:00 hod v sídle SVJ, tj. na adrese Dvorská 1497/20, 67801 Blansko ve schůzové místnosti v přízemí domu.

Program:

1.Zahájení

2.Volba orgánů- předsedající, zapisovatel, ověřovatel

3. Schválení účetní uzávěrky pro rok 2022

4.Schválení odměn výboru SVJ pro rok 2023 a další roky

5.Projednat a schválit výměnu 2 starých kotlů za nové kondenzační (úspora plynu)

6.Projednat a schválit výměnu vchodových dveří + nové schránky + klíč nebo čip

7.Projednat a schválit úklidovou firmu (odpadky a pořádek na chodbách)

8.Projednat novou elektroinstalaci ve společných prostorech domu + revitalizace domu (zateplení + fotovoltaika....)

9.Projednat a schválit navýšení fondu oprav

10.Diskuse, připomínky, návrhy, stížnosti

11.Závěr shromáždění

 

S podklady vztahujícími se ke všem bodům programu shromáždění se může každý člen SVJ seznámit v sídle SVJ, tj. na adrese Dvorská 1497/20, 67801 Blansko, a to po předchozí domluvě s předsedou nebo místopředsedou výboru, od dne následujícího po dni odeslání této pozvánky do dne předcházejícímu dni konání členské schůze.

Prezentace členů SVJ bude zahájena v 17:45 hod v místě shromáždění. Člen SVJ se zúčastní buď osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě plné moci. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné, nebo více schůzích. Manželé v SJM a v podílovém spoluvlastnictvím předloží společného zástupce.

V Blansku dne 28.8.2023           předseda výboru J. Frausová