Pozvánka na shromáždění vlastníků Dvorská 20 Blansko

02.11.2022

Společenství vlastníků Dvorská 20 Blansko, se sídlem Dvorská 1497/20, 678 01 Blansko, IČ 08789746, vedené u Krajského soudu v Brně v oddílu S. vložce číslo 133356, svolává

                                            shromáždění vlastníků,

které se bude konat dne 22.11.2022 v 18:00 hod. v sídle SV, tj. na adrese Dvorská 1497/20, 67801 Blansko, ve schůzové místnosti v přízemí domu.

Program jednání:

1. Zahájení

2. Volba orgánů- předsedající, zapisovatel, ověřovatel

3. Schválení účetní uzávěrky za rok 2021

4. Zřízení vodovodního ventilu a výlevky v sušárně domu za účelem úklidu v domě

5. Návrh na úpravu vstupu a vestibulu domu

6. Výnosy z pronájmu střechy budovy- návrh odvádět tyto do fondu oprav jako mimořádný       příspěvek vlastníků do fondu oprav

7. Odměny výboru SV na rok 2022-40 000 Kč

8. Topení

9. Diskuse

10. Závěr shromáždění

S podklady vztahujícími se ke všem bodům programu shromáždění se může každý člen SV seznámit v sídle SV, tj. na adrese Dvorská 1497/20, 67801 Blansko, a to po předchozí domluvě s předsedou výboru, ode dne následujícího po dni odeslání této pozvánky do dne předcházejícímu dni konání schůze.

Prezentace členů SV bude zahájena v 17:45 hodin v místě shromáždění. Člen SV se zúčastňuje schůze osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě plné moci.

Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více schůzích. Manželé v SJM a podíloví spoluvlastníci předloží ,,Společného zástupce,,.

V Blansku dne 2.11.2022 

                                                                                                            Jolana Frausová

                                                                                                            předseda výboru