Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Věžák, družstvo

18.08.2020

Představenstvo bytového družstva
Bytové družstvo Věžák, družstvo, IČ 25345133, se sídlem Dvorská 1497/20, 678 01 Blansko, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. Dr 2896, svolává

členskou schůzi

členů bytového družstva Bytové družstvo Věžák, družstvo, která se bude konat

dne 8. 9. 2020 v 18:00 hodin

v sídle družstva, tj. na adrese Dvorská 1497/20, 678 01 Blansko, ve schůzové místnosti v přízemí domu.

Jedná se o řádnou členskou schůzi.

Pořad jednání členské schůze:

  1. Zahájení členské schůze
  2. Volba orgánů členské schůze - předseda, zapisovatel
  3. Projednání škody, která vznikla družstvu zaplacením faktur společnosti MaDoCompany s.r.o., informace o zastavení exekuce a rozhodnutí o způsobu naložení se vzniklou škodou
  4. Zpráva revizní komise k hospodaření za rok 2019
  5. Projednání a schválení hospodaření za rok 2019
  6. Stanovení odměny představenstvu a kontrolní komisi za 2. pololetí roku 2019 a 1. pololetí roku 2020
  7. Rozhodnutí členské schůze o zrušení bytového družstva s likvidací
  8. Rozhodnutí členské schůze o povolání likvidátora a stanovení výše jeho odměny za výkon funkce
  9. Závěr členské schůze

S podklady vztahujícími se ke všem bodům programu členské schůze se může každý člen družstva seznámit v sídle družstva, tj. na adrese Dvorská 1497/20, 678 01 Blansko,, v pracovní dny od 16:00 h do 18:00 h po předchozí dohodě s předsedou představenstva ode dne následujícího po dni odeslání této pozvánky do dne předcházejícího dni konání členské schůze.

Prezence členů družstva bude zahájena v 17:45 hodin v místě konání členské schůze. Člen družstva se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci. Plná moc musí být písemná, musí na ní být ověřený podpis a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více členských schůzích. Člen družstva se prokazuje platným průkazem totožnosti, zástupce navíc písemnou plnou mocí. Člen družstva, případě jeho zástupce se zúčastňují členské schůze na vlastní náklady.


V Blansku dne 18. 8. 2020


Jiří Hudec v. r. - předseda představenstva

Pozvánka ve verzi PDF ke stažení: